ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರ 194 ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 *Without education wisdom was lost ; without wisdom morals were lost ; without morals development was lost ; without development wealth was lost ; without wealth the Shudras were ruined ; so much happened through lack of education.*

*ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆವು ; ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ  ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆವು ; ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ; ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಶೂದ್ರರ ಸರ್ವನಾಶವಾದರು; ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು.*

*ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾಫುಲೆ*

*11th April 1827.*

*************************

*ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರ 194 ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *