ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ* ೨೦ – ೦೭ – ೨೦೨೧

 *🌹ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಜಯತೆ 🌹*

 *ಶ್ಲೀ ಮನೃಪ  ಗತ  ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೩ನೇ ಶ್ರೀಪ್ಲವನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ದಕ್ಷಿಣ* – ಆಯನ

*ಗ್ರೀಷ್ಮ* – ಋತೌ

*ಆಷಾಢ* – ಮಾಸೆ,

*ಶುಕ್ಲ* – ಪಕ್ಷೇ.

*ಏಕಾದಶೀ* – ತಿಥೌ 

*ಭೌಮ* – ವಾಸರೆ,

*ಅನುರಾಧಾ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ಶುಕ್ಲ* – ಯೋಗೆ,

*ಬವ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೦೦*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬ : ೦೨.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬ : ೫೩.

ರಾ ಕಾ  ೦೩ : ೦೦ ~ ೦೪ : ೩೦

ಗು ಕಾ  ೧೨ : ೦೦ ~ ೦೧ : ೩೦

ಯ ಕಾ ೦೯ : ೦೦ ~ ೧೦ : ೩೦

*ದಿ ವಿ ~* *ಶಯನೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶೀ, ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ.*

~~~~~~~~~~~~~~~~~

                   

      *೨೧ – ೦೭ – ೨೦೨೧*

 ಶ್ರೀ ಮನೃಪ  ಗತ  ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೩ನೇ ಶ್ರೀಪ್ಲವನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ದಕ್ಷಿಣ* – ಆಯನ

*ಗ್ರೀಷ್ಮ* – ಋತೌ

*ಆಷಾಢ* – ಮಾಸೆ,

*ಶುಕ್ಲ* – ಪಕ್ಷೇ.

*ದ್ವಾದಶೀ* – ತಿಥೌ 

*ಸೌಮ್ಯ* – ವಾಸರೆ,

*ಜೇಷ್ಠಾ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ಬ್ರಹ್ಮ* – ಯೋಗೆ,

*ಕೌಲವ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೧೧,೧೨,೧೩.*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬ : ೦೨.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬ : ೫೨.

ರಾ ಕಾ  ೧೨ : ೦೦ ~ ೦೧ : ೩೦

ಗು ಕಾ  ೧೦ : ೩೦ ~ ೧೨ : ೦೦

ಯ ಕಾ ೦೭ : ೩೦ ~ ೦೯ : ೦೦

*ದಿ ವಿ ~* *ಶಾಖವ್ರತಾರಂಭ,*

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ತಿಥೇಶ್ಚಶ್ರೀಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ  ||*

*ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೇಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್  ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ ಪಂಚಾಂಗಂ ಫಲಮುತ್ತಮಂ*|

*ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್* ||

      💐💐💐💐💐💐💐

~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹 *Nitya Panchang* 🌹

  

  🌹 *20 – 07 – 2021* 🌹

Shaalivaahanshake  1943ne *Shree Plava* 

samvatsarasya ,

*Dakshin* ayane

*Greeshma* rutou,

*Ashadha* – maase ,

*Shukla* – pakshe,

*Ekadashee* – tithou

*Bhouma* – vasare 

*Anuradha* nakshatre ,

*Shukla*-  yoge

*Bava* – Karane

*Shra.ti* ~ *00.* 

*Ravi Udaya*  ~  06 : 02.  

*Ravi Astha*   ~  06 : 53.

R k ~ 03 : 00  to  04 : 30

G k ~ 12 : 00  to  01 : 30

Y k ~ 09 : 00  to  10 : 30

*Di Vi –*  *Shayanee sarvesha Ekadashee, Taptamudradharane.*

*Sarwam shree Krishnarpanmastu.*

*ಮುಖ ಕವಚ, ಅಂತರ, ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರೋನಾ ದೂರವಿರಿಸಿ.*

*ಶ್ರೀಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೃ. ಪುಣ್ಯವಂತ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *