ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ತರಗತಿಗಳು

 *3️⃣3️⃣ನೇ ದಿನ*➖➖➖➖

[06-08-2021 ಶುಕ್ರವಾರ]

*ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ತರಗತಿಗಳು : 10,7 ಮತ್ತು 6ನೇ*

🙏💐 *2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ 10,7 ಮತ್ತು 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*👇

📕 *ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ*

*🔹 8:00 ರಿಂದ 8:30*

*🔸10ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3jpq8TL*

*🔹 8:30 ರಿಂದ 9:00*

*🔸10ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3jpq8TL*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*🔹 9:00 ರಿಂದ 9:30*

*🔸7ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

*🔹 9:30 ರಿಂದ 10:00*

*🔸7ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

*🔹 10:00 ರಿಂದ 10:30*

*🔸7ನೇ ಹಿಂದಿ*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*🔹 10:30 ರಿಂದ 11:00*

*🔸6ನೇ ಹಿಂದಿ*

*https://bit.ly/3lBKkEw*

*🔹 11:30 ರಿಂದ 12:00*

*🔸6ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3lBKkEw*

*🔹 1:30 ರಿಂದ 2:00*

*🔸6ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*https://bit.ly/3lBKkEw*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 *ENGLISH MEDIUM*

*🔹 2:00 to 2:30*

*▪️7th Social Science (Urdu Medium)*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

*🔹 2:30 to 3:00*

*▪️ 7th Social Science*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*🔹 3:00 to 3:30*

*▪️ 7th Urdu*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*🔹 3:30 to 4:00*

*▪️ 6th Social Science*

*https://bit.ly/3lBKkEw*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 *URDU MEDIUM*

*🔸 4:00 to 4:30*

*▪️ 7ನೇ Science*

*https://bit.ly/3xmnMKg*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*5️⃣5️⃣ನೇ ದಿನ*➖➖➖➖

[06-08-2021 ಶುಕ್ರವಾರ]

➡️ *ಕಲಿಕಾ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ*

*🙏💐2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5,6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂವೇದ-ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ “ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ*👇

*▪️ 5ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್*

*▪️ 6ನೇ ಹಿಂದಿ*

*▪️ 7ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 7ನೇ ಗಣಿತ*

*🔗https://bit.ly/2Vn8Cro*

*1️⃣3️⃣5️⃣ನೇ ದಿನ➖➖➖*

(ಕಲಿಕಾ ಪುನರಾವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ)

*🙏💐2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ 8,9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿ “ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು👇*

*▪️ 8ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 9ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 10ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ*

*▪️ 10ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ*

*🔗https://bit.ly/3lx2yHn*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*▪️ 10th Science*

*▪️ 10th Social Science*

*🔗https://bit.ly/3lx2yHn*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🍅 *4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://tinyurl.com/y6pqsb7h*

🍅 *3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

🍅 *2 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

🍅 *1 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/38BqNgT*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🍅 *ಪ್ರಥಮ‌ ಪಿಯುಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*

*1) 07-ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು-*

*https://bit.ly/2MpoEfz*

*2) 16-ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು*

*https://bit.ly/2WUifuN*

 🍅 *ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*

*1) 07-ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು-*

*https://bit.ly/2JvXZwi*

*2) 16-ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು*

*https://bit.ly/3oeu6j2*

🙏💐 *ಇಂದಿನ 06-08-2021 ರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು*💐🙏

🙏💐 *DSERT ಯ “ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ” ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಇ -ಸಂವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ*

*👉  ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ*

🔹 *10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/2IX1fQH*

🔹 *9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kXigHM*

🔹 *8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3fnVgAC*

🔹 *7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/396Cmgu*

🔹 *6 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/2IZ0oiq*

🔹 *5 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3fkF96O*

🔹 *4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3nIOWGM*

🔹 *3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

🔹 *2 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

 🔹 *1 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು*

*https://bit.ly/3kTSYdq*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *