ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರ ವೇಶ

ನರ್ತನ ಕೀರ್ತನ ವತಿಯಿಂಧ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿ ಎಲ್ ಅವರ ಭರರ್ನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರ ವೇಶ ಏಪ್ತಡಿಸಲಾಗಿಧೆ.
ಸ್ಥ ಳ: ಜೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಡಿಟೀರಿಯಂ, ಜಯನಗರ 8th ಬ್ಲಾ ಕ್, ಬಿಂಗಳೂರು 560082
ಯಾವಾಗ: 26 ನವಿಂಬರ್ 2021, ಸಂಜೆ 5:30, ಶುಕ್ರ ವಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *