“ಎಲ್ಲಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು”:

 “ಎಲ್ಲಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು”: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *