ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಭಾರಿ ರೂಪಿಸಿರುವ “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ”

 ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಭಾರಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *