ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ

 ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು SABRE ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ BEO ರವರ ಆದೆಶದ ಮೆರೆಗೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರುತ್ತೇವೆ . ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ

To join the meeting on Google Meet, click this link: 

https://meet.google.com/vvk-inib-jui 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *