ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

 ಮಂಗಳೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್

 ಕಂಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಸನ

ಈ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BA. B.Ed.  – 02

BSc B.Ed  – 01

BP Ed        – 01

 (female)

ಅನುಭವಸ್ಥರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

1) 9481765771     2) 7892631849.

ವಸತಿ ಸಹಿತ ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *