🌹 *ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ* 🌹 🌹 *೦೩ – ೦೯ – ೨೦೨೨*🌹

 *🌹ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಜಯತೆ 🌹*

🌹 *ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ* 🌹

🌹 *೦೩ – ೦೯ – ೨೦೨೨*🌹

 ಶ್ರೀ ಮನೃಪ  ಗತ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೪ ನೇ ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ದಕ್ಷಿಣ* – ಆಯನ

*ವರ್ಷ* – ಋತೌ

*ಭಾದ್ರಪದ* – ಮಾಸೆ,

*ಶುಕ್ಲ* – ಪಕ್ಷೇ.

*ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ* – ತಿಥೌ 

*ಸ್ಥಿರ* – ವಾಸರೆ

*ಅನುರಾಧಾ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ವೈಧೃತಿ* – ಯೋಗೆ,

*ವಣಿಕ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೦೮.*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬ : ೧೪.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬ : ೩೯.

*ರಾಕಾ ೦೯ : ೦೦~೧೦ : ೩೦*

*ಗುಕಾ  ೦೬ : ೦೦~೦೭ : ೩೦*

*ಯಕಾ ೦೧ : ೩೦~೦೩ :೦೦*

*ದಿ ವಿ  –   *ಜೇಷ್ಠಾದೇವೀ ಆವಾಹನ.* 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹 *೦೪ – ೦೯ – ೨೦೨೨*🌹

 ಶ್ರೀ ಮನೃಪ  ಗತ  ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೪ನೇ ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ದಕ್ಷಿಣ* – ಆಯನ

*ವರ್ಷ* – ಋತೌ

*ಭಾದ್ರಪದಾ* – ಮಾಸೆ,

*ಶುಕ್ಲ* – ಪಕ್ಷೇ.

*ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ, ನವಮ್ಯಾಂ* – ತಿಥೌ 

*ಭಾನು* – ವಾಸರೆ,

*ಜೇಷ್ಠಾ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ವಿಷ್ಕಂಭ* – ಯೋಗೆ,

*ಬವ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೦೯.*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬ : ೧೪.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬ : ೩೮.

*ರಾಕಾ ೦೪ : ೩೦- ೦೬ : ೦೦*

*ಗುಕಾ  ೦೩ : ೦೦- ೦೪ : ೩೦* 

*ಯಕಾ ೧೨ : ೦೦- ೦೧ : ೩೦*

*ದಿ ವಿ ~   *ಜೇಷ್ಠಾಗೌರಿ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಆರಾದನೆ.*

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ತಿಥೇಶ್ಚಶ್ರೀಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ  ||*

*ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೇಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್  ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ ಪಂಚಾಂಗಂ ಫಲಮುತ್ತಮಂ*|

*ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್* ||

      💐💐💐💐💐💐💐

~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹 *Nitya Panchang* 🌹

  

  🌹 *03 – 09 – 2022* 🌹

  1944ne *Shree Shubhakruta nam* 

samvatsarasya ,

*Dakshin*  – ayan

*Varsha* rutou,

*Bhadrapada* – maase ,

*Shukla* – pakshe,

*Saptamyam* – titho

*Sthira* – vasare

*Anuradha* – nakshatre ,

*Vaidhruti* – yoge

*Vanika* – Karane

*Shra.ti* ~ *08.* 

*Ravi Udaya*  ~ 06 : 14.  

*Ravi Astha*   ~ 06 : 39.

*R k~ 09 : 00 ~ 10 : 30*

*G K~ 06 : 00 ~ 07 : 30*

*Y k ~ 01 : 30 ~ 03 : 00*

*Di Vi    *Jeshthadevi avahan*

*Sarwam shree Krishnarpanmastu.

*ಶ್ರೀಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೃ. ಪುಣ್ಯವಂತ*

🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *