🌹 *ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ* 🌹 🌹 *೦೫ – ೦೫ – ೨೦೨೩*🌹

 *🌹ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಜಯತೆ 🌹*

🌹 *ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ* 🌹

🌹 *೦೫ – ೦೫ – ೨೦೨೩*🌹

 ಶ್ರೀ ಮನೃಪ  ಗತ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೫ ನೇ ಶ್ರೀ ಶೋಭನಕೃತ ನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ಉತ್ತರ* – ಆಯನ

*ವಸಂತ* – ಋತೌ

*ವೈಶಾಖ* – ಮಾಸ

*ಶುಕ್ಲ*   – ಪಕ್ಷೆ

*ಪೌರ್ಣಿಮಾಂ* – ತಿಥೌ 

*ಭಾರ್ಗವ* – ವಾಸರೆ

*ಸ್ವಾತೀ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ಸಿದ್ಧಿ* – ಯೋಗೆ,

*ಭದ್ರಾ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೧೫.*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬:೦೦.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬:೪೮.

*ರಾಕಾ ೧೦:೦೦ ~ ೧೨:೦೦*

*ಗುಕಾ  ೦೭:೩೦ ~ ೦೯:೦೦*

*ಯಕಾ ೦೩:೦೦ ~ ೦೪:೩೦*

*ದಿ ವಿ  –   *ಆಗೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ವಿ ಪಂ ಉ, ವೈಶಾಖ ಸ್ನಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ, ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ.* 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹 *೦೬ – ೦೫ – ೨೦೨೩*🌹

 ಶ್ರೀ ಮನೃಪ  ಗತ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ *೧೯೪೫ ನೇ ಶ್ರೀ ಶೋಭನಕೃತ ನಾಮ* – ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ, 

*ಉತ್ತರ* – ಆಯನ

*ವಸಂತ* – ಋತೌ

*ವೈಶಾಖ* – ಮಾಸ

*ಕೃಷ್ಣ*   – ಪಕ್ಷೆ

*ಪ್ರತಿಪದಾಂ* – ತಿಥೌ 

*ಸ್ಥಿರ* – ವಾಸರೆ

*ವಿಶಾಖಾ* – ನಕ್ಷತ್ರೆ,

*ವ್ಯತಿಪಾತ, ವರಿಯಾನ್* – ಯೋಗೆ,

*ಬಾಲವ* – ಕರಣೆ,

*ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ* – *೦೧.*

*ರವಿ ಉದಯ* – ೦೬:೦೦.

*ರವಿ ಅಸ್ತ.*       – ೦೬:೪೮.

*ರಾಕಾ ೦೯:೦೦ ~ ೧೦:೩೦*

*ಗುಕಾ  ೦೬:೦೦ ~ ೦೭:೩೦*

*ಯಕಾ ೦೧:೩೦ ~ ೦೩:೦೦*

*ದಿ ವಿ  –  ** 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ತಿಥೇಶ್ಚಶ್ರೀಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ  ||*

*ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೇಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್  ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ ಪಂಚಾಂಗಂ ಫಲಮುತ್ತಮಂ*|

*ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್* ||

      💐💐💐💐💐💐💐

~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹 *Nitya Panchang*🌹

  🌹 *05 – 05 – 2023* 🌹

  1945ne *Shree Shobhan kruta nam* 

samvatsarasya ,

*Uttara*  – ayan

*Vasanta* rutou,

*Vaishakha* – maase ,

*Shukla* – pakshe,

*Pournimam* – titho

*Bhargava* – vasare

*Swatee* – nakshatre ,

*Siddhi* – yoge

*Bhadra* – Karane

*Shra.ti* ~ *15.* 

*Ravi Udaya*  ~ 06 : 00.  

*Ravi Astha*   ~ 06 : 48.

*D V* ~ *Vyasa pooja, Ageehunnime, V P U Vaishakha snan samapti, Kurma jayanti*

 *R K 10:30 ~ 12:00*

 *G K 07:30 ~ 09:00*

 *Y K 03:00 ~ 04:30*

*Sarwam shree Krishnarpanmastu*

🙏🙏🙏🙏🙏

ಸಂಗ್ರಹ ~ *ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೃ. ಪುಣ್ಯವಂತ.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *