‘ಕಲಿಯುಗ ಕಾಮಧೇನು’ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು

ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರತಾಯಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ.

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರ 352ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ.

ಪರಮಾತ್ಮನ  ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಜೀವನ ಉದ್ದಾರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ಒಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವ ಜೀವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು.  ಇಂಥ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗು ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರ  ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ‌ವರು. ಶಿಷ್ಯರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಜಗತ್ ಪೂಜ್ಯ ರಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಧ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗುರು ರಾಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು, ಅವರ ಮೂಲ ರೂಪ ಯಾವುದು,  ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅವರು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶಂಕುಕರ್ಣ :

ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಮೂಲರೂಪ ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆಯಾದ ಶಂಕುಕರ್ಣ.  ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಶಂಕುಕರ್ಣರು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತರುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ದೈತ್ಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೋಕದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಕಯಾದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದನಾಗಿ  ಜನಿಸಿದರು.  ಧೈತ್ಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ದೈತ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಾರದರ ಉಪದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಪರಮ ಭಾಗವಾಗತೋತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಿದರು.  ಶ್ರೀರಮಾ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ವರ್ಣಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜನಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ

ಪ್ರತೀಪ ರಾಜನ ಮಗ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಹ್ಲೀಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಹ್ಲೀಕ ರಾಜರು ಪರಮಭಾಗವತೋತ್ತಮರು. ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಕನಕರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದನು.

ಮೂರನೇ ಅವತಾರ :

ಮೂರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ ರಿಗೆ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದರಿನಾಥನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ  ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಇತ್ತರು.

ರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿ  ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ವಾಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ತ್ರಯ ಎಂಬ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ, ತರ್ಕತಾಂಡವ ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ಮತ್ತು ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕುಹಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದರು. ಮರಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು  ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇವರನಾಮ ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಇರಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1461 ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಪಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ತುಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗೊಂದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರ :

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪಾಷ್ಟೀಕ ವಂಶ ತವರುಮನೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಷ್ಟೀಕ ವಂಶದ ಗೌತಮ ಗೊತ್ರ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಥಾ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಗೋಪಿಕಾಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ  ಗುರುರಾಜ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಂಬ ಎಂಬ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುತ್ರರತ್ನ ಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಾಯಿತು. ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುಲದೇವರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು  ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ 1418 ಮನ್ಮಥನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಗುರುವಾರ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಅವತಾರ ಆಯಿತು . ಮಗನಿಗೆ ವೆಂಕಟನಾಥ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು  ಭಾವನವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಲ್ಲಿ , ನಂತರ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಕಡುಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ಏನನ್ನೂ ಯಾಚಿಸದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು ಯೋಗ್ಯಳಾದ  ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ  ಜನನವಾಯಿತು.

ನಂತರ ವಾಗ್ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ರಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೆಂಬ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಪಾರ. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಅನುಗ್ರಹೀತರಾದವರು ಅಪಾರ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದವರು. ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಮೆಗಳು :

ವಿಜಯರಾಘವ ನಾಯಕನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾದಾಗ ರಾಯರು ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧಾನ್ಯ ಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯರ ಪವಾಡ.

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಒಂದು ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ನೀರು-ನೆರಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಶಾಟಿ ಬಿಸಿ ನೆರಳು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸುಖ  ಪ್ರಸವವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಒಬ್ಬ ಮೂಕ ನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು.  ಪರಿಚಾರಕ ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣ್ಣನ ಎಂಬಾತನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ರಾಯರು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.  ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ರಾಯರು ವೆಂಕಣ್ಣನು ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯನಾದ ಸುಜೀವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗುರುರಾಜರ ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಸಾಯಿಯವರ ಮಗ ಮಾವಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ನವಾಬನು ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಶಂಖ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು.

ರಾಯರ ಕೃತಿಗಳು

ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಚಾರಿತ್ರ ಮಂಜರೀ ಎಂದೂ ,ಇಡೀ ದಶಮಸ್ಕಂದ ವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿತ್ರ ಮಂಜರೀ ಎಂದು ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದು ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಭಾವ ಸಂಗ್ರಹ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಗೀತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅವರ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.  ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಪೌತ್ರರೂ  ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗೀಂದ್ರತಿರ್ಥರೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಬಿದಿಗೆಯಂದು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳಾದ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ  ಸನ್ಮತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರಾಗಿ, ರಾಯರಾಗಿ ಬಂದು 700 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಲೋಕ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ  ನೀಡಿದರು.

ಇಂತಹ ಲೋಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರಾಗಿ ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು.

ಇಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ತಪೋ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು. ಭೂಯಿಷ್ಟಾಂತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಯ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ನನಗೆ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ  ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಶುಧ್ಧಿಗಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಸಲಿಎಂದು  ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನು ಪ್ರಾರ್ಥಸುತ್ತೇನೆ.

 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿ:  ಕರ್ತ

ಹೇಮಾಶ್ರೀಧರ್

ಪ್ರಕಾಶನಗರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *