ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಪಾದನೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *