ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ 🌴

ಅ- ಅಮ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಆ- ಆರಾಧಿಸೋ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಇ- ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಈ- ಈಶ್ವರನೊಪ್ಪುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಉ- ಉನ್ಮಾದ ನೀಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಊ- ಊಟ ನೀಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಋ- ಋಣವ ತೀರಿಸಲಾಗದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಎ- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಏ- ಏದುಸಿರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತಿರೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಐ- ಐಕ್ಯತೆಯ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಒ- ಒಲವಿನ ಭಾವನೆಗಳ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಓ- ಓಲೈಸುವ ಮಧುರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಔ- ಔದಾರ್ಯಕೆ ಹೆಸರಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಅಂ- ಅಂಧಕಾರವ ತೊರೆವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಅಃ- ಅಹಂ ಅಡಗಿಸೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಕ- ಕನಸಲ್ಲೂ ಕನವರಿಸೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಖ- ಖಗಮೃಗಗಳಿಗೂ ಅರಿಯೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಗ- ಗಾನಗಾರುಡಿಗರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಘ- ಘನವೆತ್ತ ಗಂಭೀರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಙ- ನ್ಯಾಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಚ- ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಛ- ಛಿದ್ರಿತ ಮನಗಳ ಬೆಸೆಯೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಜ- ಜಗದಗಲದ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಝ- ಝರಿತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಞ- ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಟ- ಟಗರ ಪೊಗರಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಠ- ಠಂಕಸಾಲೆಯಲೂ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಡ- ಡಮರುಗ ಸದ್ದಲ್ಲೂ ಕೇಳುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಢ- ಢಂಗೂರ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಣ- ಮರಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ತ- ತನುವಿನೊಳಗಡಗಿರುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಥ- ಥಕಥೈ ಕುಣಿಸುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ದ- ಧಾರಾಳ ಮನಸಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಧ- ಧರೆಯಿರೊವರೆಗೂ ಉಳಿಯೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ನ- ನೈದಿಲೆಯೂ ನಾಚುವಂತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ- ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಫ- ಫಲವೆತ್ತ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಬ- ಬಣ್ಣಿಸಲಸದಳ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಭ- ಭರ್ಜರಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಮ- ಮನಮನೆಗಳ ತಣಿಸೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಯ- ಯಮನಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ


ರ- ರತ್ನನೌಕೆಯಲಿ ಸಾಗಿಬಂದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಲ- ಲವಲವಿಕೆಗೆ ಮೂಲಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ವ- ವಚನಾಮೃತಸಾರ ತಿಳಿಸೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಶ- ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ನೆನೆಯೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಷ- ಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಪಳಗಿಸೊ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಸ- ಸರಿಗಮಗಳ ಸೆಲೆಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಹ- ಹಳತು ಹೊಸತಿನ ಸಂಗಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಳ- ನಳನಳಿಸೋ ದೀಪಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ,ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ

🌼 ಪಿ .ಆರ್. ಎಸ್. 🌼🌼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *