ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದಾಗ ಮಾತ್ರದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬಲ್ಲದು-ಯು.ಟಿ.ಕಾದರ್ ಐಟಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಆನ್ಲೆöÊನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಂ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಲ್. ಎ., ಎಸಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡರೆದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗದು, ಬದಲಾಗಿವರ್ಗದಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವ, […]