ಆಯೋಜನೆ : ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಸಹಯೋಗ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು – ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ , ಅಮರ ಬಾಪು ಚಿಂತನ  ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು […]